Untitled Document
Untitled Document
 
홈 > 고객지원 > 서비스요청 
 
 ㈜이노 티.아이.에이
  /고객지원팀
 070-8796-5022  042-336-4435
     
   
 
     
     
 
   
 
     
     
 
   
 
     
     
 
 
 
 
 

- 서비스 대금은 기술자 파견에 관한 일반조건-국내에 준하여 계산 및 지불하며, 지불방법은 다음과 같습니다.
  현금결제(중소기업은행 516-028091-01-017 예금주 : (주)이노티아이에이)

- 대금지불회사 사업자등록증 사본 및 약도 각 1부를 송부 바랍니다.

 
Untitled Document